หน่วยหอพักนักศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาหอพัก  เพื่อให้นักศึกษาที่พักในหอพักได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา หอพักนักศึกษา ให้สะอาดสวยงามน่าพักอาศัย