จิตใจควบคุมความคิดและพฤติกรรม ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาสังคมอย่างยิ่ง