"แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ"

 

            ตาม หนังสือคณะกรรมารบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/18 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 5 ฉบับ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

             สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังและค่าตอบแทนของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จำนวน 3 เรื่อง เพื่อช่วยให้การดำเนินการของส่วนราชการมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  โดยให้ถือปฏิบัติตามไฟล์ด้านล่างนี้ 

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb1212.pdf

 

ศึกษาตารางในการคำนวณอัตราค่าตอบแทน ฯ...

ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb3121.xls

 

              สำหรับแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป...