พุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตาย

.

.

กราบเรียน เรียนเสนอให้ท่านฟังธรรมบรรยายเรื่อง "พุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตาย" บรรยายโดยท่านอาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา ณ ธรรมสถาน จุฬาฯ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ปรียา ศิลากุล, คุณพัฒชนี สระแก้ว, และท่านผู้มีอุปการคุณ เช่น ท่านที่อัดเทป บันทึกเสียงเป็น MP3 ฯลฯ

.

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกๆ ท่าน มาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)