พระทรงอุดมพิทย์    ธรวิชญ์อเนกศาสตร์
และศิลป์พระไพลาส        ภิยโยวโรฬาร
    พระงามจรีย์วัตร        วรรัตน์วิศิษฎ์ฐาน
พสกภินันท์การ            อภิรัติฤดีบง
    กรุณพระเปี่ยมล้น    ดุจฝนฤดูหลง
ชะพฤกษ์ไพรพง            ก็ชอุ่มเพราะชุ่มธาร
    ประดุจพสกทุกข์        ภยรุกผะผลาญ
เสด็จเผด็จการ            นรรื่นระเริงใจ
    พิทักษ์บุราณของ        วิยทองวิสุทธิ์ใส
วิจักษณ์นุรักษ์ไว้            สถิรานิรันดร
    อเนกพิพิธภาร        พระประสานสโมสร
สถิตสถาพร            คณนามินับครบฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 18 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์