เรืองรองพระราชจริย์วัตร    สุรภัทรพิสิฐใส
เรืองบารมีสิริประไพ            ชุติโรจน์วรินทรีย์
    มิ่งขวัญพสกนิกรผอง        วจะซ้องเจริญศรี
ทรงเปี่ยมบูรณประวี-            ณ คละปนพระปรีชา
    สาธารณ์ประโยชน์พระหิตเกื้อ    มิจะเบื่อ ฤ อิดหนา
ท่วมท้นฤทัยพระกรุณา        บ ละยล ณ หนใด
    ทวยราษฎร์ลุคราปสพทุกข์    ภยรุกละแวกไหน
กันดาร ฤ ผ่านทุรคไป            มิระย่อระยั้งภาร
    บำรุงผดุงพระวรศาสน์    ทะนุชาติมหาศาล
ของดีวรุตมะบุราณ            พระนุรักษ์ตลอดมา
    ความดีพระสุดคณนถ้วน    จะประมวลประเมินค่า
มากนักมิจักรจนภา            ระพระองค์ ธ ทรงงานฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 12 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์