ทรงสามารถปราดเปรื่อง        วิรามเรืองประทักษา
ศิลป์ศาสตร์ปราชญ์ปรีชา            ปรุเป็นเอกอเนกนัย
    ครรลองของทรงศรี        สุจารีวิสุทธิ์ใส
รังรองผ่องอำไพ                พสกชื่นนิกรชม
    การุญหลามหลั่งไหล        กระจายไปปะทับถม
ทุกครัวทั่วสังคม                มิวิ่นแหว่ง ณ แห่งใด
    โขดเขินเนินสิงขร        พนันดร ฤ แห่งไหน
ทวยราษฎร์ปราศเภทภัย            เพราะทรงปัดขจัดพลัน
    เสริมชาติศาสน์ไพศาล        ถกลการเกษมสันต์
คุ้มครองของดีอัน            อนรรฆค่าบุราณมี
    ความดีที่สร้างสรรค์        คุณานันตะสักขี
แมกไซไซเห็นความดี            ถวายไท้พระรางวัลฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 15 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์