ครรลองจรียา        พระวิภาผะผ่องศรี
ไพพัฒน์วิภาวี            วิชญาวิชาการ
    บำรุงผดุงชาติ        ทะนุศาสน์พิรุฬห์ศาส์น
ของดี ณ โบราณ            อนุรักษ์นิรันดร์มา
    ทรงงานประสานกิจ    จะประสิทธิ์พิทักษา
ทุกข์ภัยผิบีฑา            พระจะป้องปลาตไป
    ดงทึบ ฤ หลืบผา        ทุรคาขนาดไหน
แม้ฝ่าชลาลัย            มิพะวงจะทรงงาน
    การุญพระอุ่นเมือง    วิเมลืองประมวลสาร
ไม่อาจกระทำการ        พหุกิจพิสิฐมี
    ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ    อภินันท์ไผทศรี
ไพร่ฟ้าประชาชี            วจะซ้องสนั่นนามฯ    

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 14 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์