"ตารางฐานในการคำนวณฯ ของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับใหม่) เพื่อใช้แทนตารางฉบับเดิม"

ตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 1579 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้เวียนแจ้งหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จำนวน 17 ฉบับ โดยได้ส่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งตารางฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ประกอบการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ส่งตารางฐานในการคำนวณฯ ฉบับใหม่ตามไฟล์ด้านล่างนี้มาเพื่อใช้แทนตารางฉบับเดิม...

ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

ในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas909.pdf