จัดโครงการปันความรู้สู่น้องเพื่อให้นักศึกษาที่พักในหอพักได้บำเพ้ญประโยชน์