วัฒนธรรมการเรียนรู้ในวันที่ 5 และ 25 ก.ค.49

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้ง 2 วัน
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในวันที่  5  และ  25  ..49  

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้ง  2  วัน  คือ

5  .. 49   จากการจัดการความรู้  (KM-Knowledge  Management)   หมายถึง  การจัดการ

เอาความรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวคนออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับให้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากขึ้น   และนำมาพัฒนาคนและพัฒนางาน

25  .. 49   จากวัฒนธรรมการเรียนรู้  การเรียนรู้  คือเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ 

มนุษย์ต้องอาศัยการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจภาวะใหม่ได้ทัน เพื่อจะได้ปรับตัวและสามารถเผชิญกับภาวะใหม่ได้โดยรักษาดุลยภาพของตัวเองไว้ได้ ถ้าไม่ได้เรียนรู้หรือเรียนรู้ไม่เหมาะสม เกิดช่องว่างระหว่างความรู้กับความจริง  มนุษย์จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน  เพราะการเรียนรู้นั้นมีวัตถุประสงค์ให้รู้เท่าทันปัจจุบัน  และรู้เท่าทันอนาคต   จะได้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงได้

                แนวทางการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง   ซึ่งมีแนวทางการจัดการดังนี้

                1. ใช้  ทุกข์  หรือ  ปัญหา  เป็นตัวตั้งในการจัดการตนเองของชุมชน   และเชื่อมโยงคนที่มีความทุกข์เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

                2.ค้นหาปัญหาของตัวเองโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีการจัดการและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง  เพื่อเห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำงานร่วมกัน  รวมทั้งมีการประสานงาน  การเชื่อมโยงกับสถาบันอื่น  องค์กรอื่น  หรือประยุกต์ความรู้จากชุมชนอื่น  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นกลไกที่หล่อเลี้ยงให้ชุมชนมีการหมุนเกลียวความรู้และการจัดการจนเองอย่างต่อเนื่อง

                3.มุ่งการพัฒนาที่เริ่มต้นจากการพัฒนาด้านความคิดของคนในชุมชน เพื่อให้เห็นความสำคัญของส่วนรวมและมุ่งทำงานในลักษณะการร่วมมือ

                4. สร้างความรู้และวิธีการใหม่  โดยมุ่งเน้นสิทธิของส่วนรวม  หรือมีกลไกการทำงานร่วมกันซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืน

                5. เน้นการจัดการความรู้โดยการผสมผสานกับความรู้เดิมที่มีอยู่  ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และความรู้ในกระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อปรับใช้ในชุมชนของคน

                6. จัดการความรู้ด้วย การประเมิน  ผลิตซ้ำ” “ทำใหม่  และส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะการจัดการเรียนรู้ของชุมชนอาจมีรูปแบบและนัยที่หลากหลาย  แต่อย่างไรก็ตามก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือการประเมิน  การทบทวนตนเอง  การผลิตซ้ำ  และการสร้างความรู้วิธีการจัดการในแนวใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#วัฒนธรรมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 43298, เขียน: 08 Aug 2006 @ 10:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)