1.ตำแหน่งหัวหน้างาน

-ตำแหน่งระดับ 4 และระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

-ตำแหน่งระดับ 5 และระดับ 6 ของสายงานที่เริ่มจากระดับ 2

-ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้ากุล่มงานระดับ 7 ระดับ 8 และ  ระดับ 9 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป

2.ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

-ตำแหน่งระดับ 4 และระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง โดยเมื่อตำแหน่งว่างลง ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับ 1 - 3

3.ตำแหน่งระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มจากระดับ 2 ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง โดยเมื่อตำแหน่งว่างลง ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับ 2 - 4