คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของคณะศึกษาศาสตร์

ขั้นตอนต่อไป ให้คณะเจ้าของหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มายังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อจะได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป