• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของคณะศึกษาศาสตร์

ขั้นตอนต่อไป ให้คณะเจ้าของหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มายังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อจะได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): สถานะของหลักสูตร 
  หมายเลขบันทึก: 43291
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)