แนวข้อสอบบรรจุข้าราขการครู กทม (ครูกทม ปี 2554)

ชัยวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เทศบาลเมือง (ส่งข่าวสอบเปลี่ยนสายงานเทศบาล อบต)

 

ค้นคว้าโดย  นายชัยวัฒนา  ดีใหม่  (นักวิชาการศึกษา 3)

แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ปี 2554  

(เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร)

1 กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า

-        "เมืองบางกอก"

2 กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครอง

-    ปกครองพิเศษ

3.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น

- ทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

4.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจาก

- การเลือกตั้ง

 5.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ

-  4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

6.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานและมีการแต่งตั้ง 

-  ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมบริหารงาน

7.การดำเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมด้วยผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน คือ

-  

8. ปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ

9.ตราของกรุงเทพมหานคร เป็น

- รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า  

 

10.ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ

-  ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)

 

11.คำขวัญของกรุงเทพมหานคร 

- ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก่ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์

1  “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร

หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร

นำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

2“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความว่า

ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

 

3“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความว่า

(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ

(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด

 

 

4“ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า

 ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด

 

5“บุคลากรกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ลูกจ้างกรุงเทพมหานครและพนักงานกรุงเทพมหานคร

 

6“ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครโดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร

นำมาจัดเป็นค่าจ้างของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

 

7“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร

 

8“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า

(๑) สถานศึกษา

(๒) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร

(๓) ส่วนราชการอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร

 

 

9  “สถานศึกษา” หมายความว่า

 โรงเรียนหรือสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร

 

10“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า

สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาของกรุงเทพมหานครตามประกาศกรุงเทพมหานคร

 

11“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

12 มาตรา ๕ ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ใช้บังคับเพื่อให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วย โดยให้บรรดาคำว่า “ข้าราชการพลเรือน” หรือ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ข้าราชการครู” หรือ “บุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น หมายความถึง

“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หรือ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร”

หรือ “ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” แล้วแต่กรณีด้วย

 

13 มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

14  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยย่อว่า “ก.ก.” ประกอบด้วย

 

15 มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

(๖) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๘) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๙) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

 

16 มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราว

-          ละสี่ปี

 

17  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘

 

18 ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า

- “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ” เพื่อเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้

 

19 คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรียกโดยย่อว่า

- “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ”

 

20 คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

 

21 คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการอุดมศึกษา”

 

22.ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า

“อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน” โดยออกชื่อหน่วยงานนั้น เพื่อเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของ

หน่วยงานกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. กำหนด

 

23 หน่วยงานใดที่ ก.ก. ยังมิได้กำหนดให้มี อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน ให้ อ.ก.ก.

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงานนั้น โดยให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น

เป็นอนุกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย

 

24 ให้นำมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการและ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน โดยอนุโลมมาตรา ๑๖ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

25  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับ

การคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ มีวาระการดำรงตำแหน่ง

-          คราวละสองปี

26 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเรียกโดยย่อว่า

-  “สำนักงาน ก.ก.” มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

27 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า

-          “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร”

 

28             มาตรา ๓๐ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี

(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการพิเศษ

ประจำเขต หรือเทียบเท่า

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

หรือเทียบเท่าตามที่ ก.ก. กำหนด

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา

และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

 

 

29.  ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย

ตอบ……… ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมาย

จากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ ก.ก. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ก. และ

ให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เป็นกรรมการและเลขานุการให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐จำนวนห้าคน

 

30 ข้าราชการกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท คือ

(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

(๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(๓) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

 

31 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

 

33 พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๕๐เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

 

34  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๐”

 

35  ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ก.

มาตรา ๕ ตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนประจำในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ข. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ค. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 

 

36 ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนประจำในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครได้แก่ตำแหน่ง

ดังต่อไปนี้

(๑) ครูผู้ช่วย

(๒) ครู

(๓) อาจารย์

(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(๕) รองศาสตราจารย์

(๖) ศาสตราจารย์

37  ตำแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมีในสถานศึกษาใดก็ได้ ส่วนตำแหน่งใน (๓) ถึง (๖) ให้มีใน

สถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา

(๓) อาจารย์

(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(๕) รองศาสตราจารย์

(๖) ศาสตราจารย์

 

38 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

(๑) รองผู้อำนวยการ

(๒) ผู้อำนวยการ

(๓) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ก. กำหนด

 

39  ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาซึ่งไม่สังกัดสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษานิเทศก์

(๒) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ก. กำหนด

 

40  ให้ตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ

ได้แก่

 (๑) ครูชำนาญการ

(๒) ครูชำนาญการพิเศษ

(๓) ครูเชี่ยวชาญ

(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

 

41. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้

(๑) รองผู้อำนวยการชำนาญการ

(๒) รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

(๓) รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

(๔) ผู้อำนวยการชำนาญการ

(๕) ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

(๖) ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

(๗) ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

 

42 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

(๒) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

(๓) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

(๔) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

 

43 ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ก. กำหนดให้มีวิทยฐานะ

มาตรา ๗ ให้ตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งทางวิชาการ

(ก) อาจารย์

(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ค) รองศาสตราจารย์

(ง) ศาสตราจารย์

44  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้

มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจ

สั่งบรรจุและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูล

 46 การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนประจำในสถานศึกษาของ

กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕ ก. (๑) ถึง (๔) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ตามมาตรา ๕ ข. ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาซึ่งไม่สังกัดสถานศึกษาของ

กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕ ค. ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการและตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบจาก

ก.ก.

 

 

ปล.  สนใจติดต่อได้ครับผ่านเมล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าที่ ครูกทม ปี 2554 (ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนขนาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#แนวข้อสอบบรรจุข้าราขการครู กทม (ครูกทม ปี 2554)

หมายเลขบันทึก: 432972, เขียน: 27 Mar 2011 @ 10:33 (), แก้ไข: 16 Aug 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 145, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เปิ้ล
IP: xxx.46.9.197
เขียนเมื่อ 

รบกวนหน่อยนะค่ะ ไม่ทราบว่ามีแนวข้อสอบนักวิชาการอุดมศึกษาไหมค่ะ กำลังจะเตรียมตัวสอบนักวิชาการอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยค่ะ แต่ไม่ทราบว่าหาจะความรู้และอ่านจากที่ไหน ถ้าพอจะมีแนวข้อสอบ รบกวนติดต่อกลับที่ E-mail    [email protected] ขอบคุณมากนะค่ะ

deen
IP: xxx.204.17.128
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอด้วยน่ะครับ [email protected]

ศร
IP: xxx.93.228.217
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ...สำหรับ..ข้อสอบนักวิชาการศึกษา...ผมจะไปสอบนักวิชาการศึกษาที่ กทม...พอดี ถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณท่านส่งข้อสอบ..ทั้งภาค กและข..ของนักวิชาการศึกษากทม.อีก (ถ้าท่านมีเวลา)

จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ...เนื่องจากกระผมกำลังสอบครั้งแรก..ไม่รู้จะอ่านอย่างไร ...และไม่รู้ว่า...แนวข้อสอบออกแบบไหน...อย่างไรก็ตาม..ผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ..

pla
IP: xxx.25.96.217
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ขอเพิ่มส่งทางเมลล์ได้ไหมค่ะ

[email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

tee
IP: xxx.137.39.253
เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มส่งทางเมลล์ ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

คนบ้านไกล
IP: xxx.174.91.143
เขียนเมื่อ 

ขอข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กทม. ระดับ 3 ด้วยครับ สอบครั้งแรกในชีวิตครับ

ขอข้อเสนอแนะด้วย ขอเป็นเพื่อนสักคน

ขอบคุณครับ

นก
IP: xxx.229.22.223
เขียนเมื่อ 

ขอเเนวข้อสอบครูกมท ด้วยนะคะ

นก
IP: xxx.229.22.223
เขียนเมื่อ 

ขอเเนวข้อสอบครูกมท ด้วยนะคะ Email: [email protected]

คนอยากสอบครูได้
IP: xxx.49.233.183
เขียนเมื่อ 

ขอด้วยครับแนวข้อสอบ ครูกทม ขอบพระคุณมากครับ [email protected]

ขี้เกียจอ่านหนังสือ
IP: xxx.122.216.119
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบ ครูกทม

คนขี้เกียจอ่านหนังสือ
IP: xxx.122.216.119
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบ ครู กทม [email protected]

จุฬาลักษณ์
IP: xxx.52.66.47
เขียนเมื่อ 

รบกวนข้อสอบครู กทม.ค่ะ

ทิพย์เทวี
IP: xxx.55.8.11
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบด้วยนะคะ พึ่งสอบปีนี้เป็นปีแรก รบกวนส่งทาง [email protected] ขอบคุณค่ะ

วิไลรัตน์
IP: xxx.51.198.155
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบครูกทมค่ะ

โบว์
IP: xxx.97.44.223
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบด้วยนะคะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

jopa
IP: xxx.89.42.12
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบ ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ [email protected]

IP: xxx.89.67.138
เขียนเมื่อ 

สนใจคะจะสอบปี55ขอแนวข้อสอบด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าคะ

พรสุดา
IP: xxx.53.212.33
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ จะสอบต้นเดือนหน้านี้แล้ว

พรสุดา
IP: xxx.53.212.33
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ จะสอบสิ้นเดือนนี้แล้ว
[email protected] ขอบคุณค่ะ

อนุชา
IP: xxx.2.224.44
เขียนเมื่อ 

ขอด้วยครับแนวข้อสอบ ครูกทม ขอบพระคุณมากนะครับ [email protected]

ทิพย์
IP: xxx.55.175.207
เขียนเมื่อ 

จะรอดูข้อสอบนะค่ะ


กิ่ง
IP: xxx.51.78.141
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แนวข้อสอบครูกทม.ค่ะ เอกสังคม  ขอบคุณมากค่ะ [email protected]

ตั้ม
IP: xxx.183.41.181
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครูกทม   เอกการประถมศึกษา ขอบคุณมากๆครับ [email protected]

ฉลอง
IP: xxx.57.155.169
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครูกทม เอกสังคมศึกษา  ขอความกรุณาส่งมาที่ [email protected]

joy
IP: xxx.96.36.46
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครูกทม เอกสังคมศึกษา รบกวนส่งให้หน่อยน่ะค่ะ

ตัวเล็ก
IP: xxx.52.75.84
เขียนเมื่อ 

แนวข้อสอบครู กทม เอกวิทยาศาสตร์ 

ตัวเล็ก
IP: xxx.52.75.84
เขียนเมื่อ 

แนวข้อสอบครู กทม เอกวิทยาศาสตร์[email protected]

อุ๋มอิ๋ม
IP: xxx.129.54.77
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบภาค ก ของครู  กทม  และข้อสอบวิชาเอก  เอกวิทยาศาสตร์  รบกวนส่งให้หน่อยนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ  [email protected]

ฤทธิไกร
IP: xxx.49.234.16
เขียนเมื่อ 

รบกวนส่งแนวข้อสอบครู กทม.ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ [email protected]

Angsumalin
IP: xxx.67.34.191
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครูกทม.ด้วยค่ะขอบคุณค่ะemail:[email protected]

amnat
IP: xxx.7.178.117
เขียนเมื่อ 

สนใจข้อสอบขอรบกวนด้วยค่ะ..ขอบคุณมากนะค่ะ

amnat
IP: xxx.7.178.117
เขียนเมื่อ 

ที่ [email protected]

ครูดาครูบา
IP: xxx.231.114.119
เขียนเมื่อ 

สนใจแนวข้อสอบครู กทม.มากค่ะ เป็นปีแรกที่จะสมัครสอบ รบกวนส่งให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ครูดาครูบา
IP: xxx.231.118.119
เขียนเมื่อ 

E-mail ของครูดาค่ะ [email protected]

niya
IP: xxx.93.215.227
เขียนเมื่อ 

สนใจแนวข้อสอบครู กทม.ค่ะ ปีนี้สอบปีแรกมะรู้ว่าข้อสอบเป็นยังไง

รบกวนส่งให้ด้วยน่ะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ปุ๋ยครับ
IP: xxx.172.101.18
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบทุกวิชาแบบเต็ม ๆ ด้วยนะครับ

อัจฉรีย์
IP: xxx.164.112.207
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม 56 ได้ไหม คะ ขอบคุณคะ ส่งมาที่เมล์เลยนะคะ

อัจฉรีย์
IP: xxx.164.112.207
เขียนเมื่อ 

อีเมล์

[email protected]

lee
IP: xxx.77.179.207
เขียนเมื่อ 

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

lee
IP: xxx.77.179.207
เขียนเมื่อ 

รบกวนด้วยนะคะ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

oad
IP: xxx.114.124.45
เขียนเมื่อ 

รบกวนด้วยนะครับ

bam
IP: xxx.1.226.232
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบมากค่ะ [email protected] ขอบคุงคะ

นู๋วิววี้
IP: xxx.205.236.134
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบมากค่ะ น่าสนใจดี กรุณาส่งมาที่ [email protected] ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากล่วงหน้าค่ะ

สุดารัตน์
IP: xxx.29.213.78
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ปี 2556 ภาค ก และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ รบกวนส่งให้หน่อยน่ะค่ะที่ [email protected] ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

นริศรา
IP: xxx.122.24.247
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ปี 2556 ภาค ก และวิชาเอกสังคมศึกษา ที่ [email protected] ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

ปนัดดา
IP: xxx.46.91.4
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบเหมือนกันค่ะครู กทม ปี 2556 ภาค ก และวิชาเอกสังคมศึกษา ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ[email protected]

chai
IP: xxx.53.40.166
เขียนเมื่อ 

thank you

chai
IP: xxx.53.40.166
เขียนเมื่อ 
อัฉราภรณ์
IP: xxx.154.30.100
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบค่ะ ขอบคุณค่ะ

อัฉราภรณ์
IP: xxx.154.30.100
เขียนเมื่อ 
อรอุมา
IP: xxx.52.128.124
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ค่ะ ส่งมาที่ [email protected] ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

วันวิสาข์
IP: xxx.93.158.149
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบค่ะ ( ขอบคุณค่ะ )

วันวิสาข์
IP: xxx.93.158.149
เขียนเมื่อ 
ปลาค่ะ
IP: xxx.88.249.6
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบค่ะ รบกวนด้วยนะคะ [email protected]

ติ๊ก ค๊ะ
IP: xxx.8.195.8
เขียนเมื่อ 

กรุณาด้วยคะ ขอข้อสอบครู กทม. 56 เเละวิชาเอกนาฏศีล

ติ๊ก ค๊ะ
IP: xxx.8.195.8
เขียนเมื่อ 

กรุณาด้วยคะ ขอข้อสอบครู กทม. 56 เเละวิชาเอก นาฏศีล

ติ๊ก
IP: xxx.8.195.8
เขียนเมื่อ 

ขอข้อสอบครู กทม. 56 ด้ยคะ เเละวิชาเอกนาฏศีล

[email protected]

ติ๊กคะ
IP: xxx.8.195.8
เขียนเมื่อ 

[email protected]

ขอข้อสอบครูกท.คะ 56 เเละเเนววิชาเอกนาฏศีล

จ้อย นคนปฐม
IP: xxx.205.240.35
เขียนเมื่อ 

ผมขอแนวข้อสอบ ในส่วนของการสอบครู กทม. หน่อยนะครับ เพราะผมสอบมาหลายครั้งแล้วไม่เลยผ่านเลยคับ

นู๋อร
IP: xxx.93.191.168
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบ ครู กทม. คะ เป็นคนบ้านนอกสอบหลายครั้งแล้วไม่ติดสักที อยากเป็นครูมากๆ รบกวนส่งแนวข้อสอบที่ [email protected] ขอบคุณล่วงมากคะ

กอร์ฟ
IP: xxx.174.139.9
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ครับ   รบกวนด้วยครับ    [email protected]

 

ขอบคุณล่วงหน้าครัมบ

เพลินจิต
IP: xxx.87.186.237
เขียนเมื่อ 

ฉันใจมากคะ ติดต่อกลับด้วยนะค่ะ

im
IP: xxx.49.234.152
เขียนเมื่อ 

สนใจข้อสอบมากค่ะขอรบกวนด้วยค่ะ

บอล
IP: xxx.99.131.184
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนว้อสอบครับขอบคุณครับ

บอล
IP: xxx.99.131.184
เขียนเมื่อ 
ต่าย
IP: xxx.93.178.120
เขียนเมื่อ 

รบกวนส่งแนวข้อสอบครู กทม ปี 54 และ 55 ให้ด้วยนะคะ

และข้อสอบวิชาเอกภาษาอังกฤษค่ะ

นิน่า
IP: xxx.77.152.162
เขียนเมื่อ 

ส่งให้หน่อยนะค่ะ จะสอบครูกทม.เอกวิทย์ค่ะ [email protected]

ต้า..
IP: xxx.49.250.234
เขียนเมื่อ 

ขอข้อสอบครู กทม. 56 เเละวิชาเอกวิทยาศาสตร์ด้วยนะคับ

ยุ้ยค่ะ
IP: xxx.0.192.25
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ค่ะ รบกวนส่งมาที่ pattareeya_yui@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

ชวนชม
IP: xxx.25.224.33
เขียนเมื่อ 

แนวข้อสอบดีกว้าง

นิด
IP: xxx.173.93.207
เขียนเมื่อ 

สนใจข้อสอบมากค่ะ ทิ้งเมลล์ไว้แล้วนะค่ะ เอกวัดผลค่ะ[email protected]

สงครับ
IP: xxx.1.175.245
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม. 56 และวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ธิดา
IP: xxx.174.137.43
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอข้อสอบ ครู กทม.56 นี้ด้วยคะเพราะดิฉันไม่เคยสอบครู กทม. เลยรบกวนด้วยนะคะเลยฝากเมล์ไว้ให้..ขอบคุณค่ะ 

แจ๊คครับ
IP: xxx.31.136.251
เขียนเมื่อ 

ขอด้วยครับ ครู กทม 56 เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

จ๋าค่ะ
IP: xxx.26.211.175
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบครู กทม.จังคะ รบกวนด้วยนะค่ะ

ปุ๋ยคร้าา
IP: xxx.6.114.27
เขียนเมื่อ 

ขอแนวข้อสอบจ้า กทม จ้า ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

เปิ้ล​คะ
IP: xxx.67.133.180
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาด้วยค่ะ อยากได้แนวข้อสอบครูกทม  เอกนาฏศิลปคะ  ขอขอบคุณล่วงหน้า

เปิ้ล​คะ
IP: xxx.67.133.180
เขียนเมื่อ 
แป๊ะค่ะ
IP: xxx.55.135.94
เขียนเมื่อ 

หนูอยากได้แนวข้อสอบครู  กทม  56 ค่ะ
ส่งมาที่  [email protected]   ขอบคุณน่ะคร้า

Kroosantad
IP: xxx.93.240.137
เขียนเมื่อ 

กรุณาด้วยครับ ขอข้อสอบครู กทม.ปี2556

ต้นคับ
IP: xxx.89.118.101
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาด้วยคับ ผมไม่เคยสอบครู กทม เลยคับ เอกพลศึกษา ขอบคุณคับ

ยุวดี
IP: xxx.1.201.28
เขียนเมื่อ 

ปี2557จะมีการสอบครู  กทม. ดิฉันอยากได้แนวข้อสอบครู กทม.น่ะค่ะ  วิชาเอกวิทยาศาสตร์  รบกวนด้วยน่ะค่ะและขอบคุณมากๆน่ะค่ะ

kanjana
IP: xxx.172.201.88
เขียนเมื่อ 

สนใจอยากได้้อสอบ ครู กทม เหมือนกันคะ อบคุณล่วงหน้า  [email protected]

kanjana
IP: xxx.172.201.88
เขียนเมื่อ 

สนใจอยากได้้อสอบ ครู กทม เหมือนกันคะ อบคุณล่วงหน้า  [email protected]

ก้อยค่ะ
IP: xxx.55.213.187
เขียนเมื่อ 

ต้องการข้อสอบครู กทม มากค่ะ ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

เต
IP: xxx.93.177.64
เขียนเมื่อ 

ผมขอรบกวนหน่อยน่ะครับ ขอแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม ให้ผมหน่อยน่ะครับ และถ้ามีวิชาเอก คณิตศาสตร์ ผมขอด้วยน่ะครับ ขอบคุณอย่างยิ่งน่ะครับ(ล่วงหน้า) [email protected]

วรัญญา สุดเย็น
IP: xxx.109.82.97
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อสอบครู กทม.ฝากเมลไว้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

[email protected] ขอบคุณครับ

วิภารัตน์
IP: xxx.77.242.89
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อสอบเก่า กทม ค่ะ เพิ่งสอบปีแรกค่ะ ยังไม่ทราบแนวข้อสอบ


ขอบคุณมากๆค่ะ

nisanart
IP: xxx.230.193.13
เขียนเมื่อ 

สอบปีแรกค่ะ สนใจค่ะ [email protected] ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

Raisipp
IP: xxx.29.177.157
เขียนเมื่อ 

รบกวนด้วยนะครับ [email protected]

chadaporn
IP: xxx.25.76.123
เขียนเมื่อ 

สนใจข้อสอบครู กทม. ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ [email protected]

Numtarn
IP: xxx.55.193.196
เขียนเมื่อ 

ขอข้อสอบครู กทม หน่อยค่ะรบกวนด้วยนะคะ พึ่งสอบปีแรกค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ [email protected]

Numtarn
IP: xxx.55.193.196
เขียนเมื่อ 

มะกี้เมลผิดค่ะ ขอโทษด้วยค่ะ[email protected]

นายสุริยุทธ เชื้อหงษ์
IP: xxx.0.211.210
เขียนเมื่อ 

รบกวนส่งขอข้อสอบ ครูกทม นโบายที่เกี่ยวกับการศึกษา ของ กทม และกฏหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา ของ กทม ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอขอบล่วงหน้าครับ ส่ง ตาม นี้ครับ [email protected]

ดาว
IP: xxx.158.167.129
เขียนเมื่อ 

รบกวนค่ะข้อสอบครู กทม

RUJ
IP: xxx.68.106.50
เขียนเมื่อ 

ช่วยส่งแนวข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ


✌??ตั้งใจ...ไปให้ถึง
IP: xxx.158.165.164
เขียนเมื่อ 
  1. อยากได้แนวข้อสอบครู กทม ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ^^
wararut
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบภาค กและ ข ครู กทม.ค่ะ รบกวนขอหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

dada
IP: xxx.151.42.199
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ส่งแนวข้อสอบครู กทม. ให้ทางเมล์หน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น