ช่วงนี้ยุ่งมาก กำลังเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในคณะ ซึ่งจะต้องจัดทำสถิติการได้รับการเลื่อนขั้นพิเศษ (2 ขั้น และ 1.5 ขั้น) ของบุคลากรทั้งหมด ย้อนหลัง 10 ครั้ง

และกรอกภาระงานเพื่อประกอบการประเมิน