การวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

  ติดต่อ

  สภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน  

ผลการวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2548  พบว่า 1.ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใน 4 ด้าน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก3 ด้าน ตามลำดับดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ ส่วนด้านบริหารงานบุคคลมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2.ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใน 4 ด้าน ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาในระดับน้อย 3ด้าน ตามลำดับดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ส่วนด้านวิชาการมีปัญหาในระดับปานกลาง 3.การเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

หมายเลขบันทึก: 43082, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 10:59:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การบริหารและจัดการศึกษาเอกชน#วิจัยสภาพและปัญหา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)