การวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

สภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

ผลการวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2548  พบว่า 1.ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใน 4 ด้าน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก3 ด้าน ตามลำดับดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ ส่วนด้านบริหารงานบุคคลมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2.ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใน 4 ด้าน ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาในระดับน้อย 3ด้าน ตามลำดับดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ส่วนด้านวิชาการมีปัญหาในระดับปานกลาง 3.การเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารและจัดการศึกษาเอกชน#วิจัยสภาพและปัญหา

หมายเลขบันทึก: 43082, เขียน: 07 Aug 2006 @ 11:31 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 10:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)