ผลการวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2548  พบว่า 1.ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใน 4 ด้าน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก3 ด้าน ตามลำดับดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ ส่วนด้านบริหารงานบุคคลมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2.ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใน 4 ด้าน ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาในระดับน้อย 3ด้าน ตามลำดับดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ส่วนด้านวิชาการมีปัญหาในระดับปานกลาง 3.การเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05