การคำนวณบำนาญสมาชิก กบข.ให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือน สุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย (พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 (มาตรา 63) )