๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรียนเรื่องกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนชาวนากับ ศ.นพ.วิจารณ์ แล้วก็ได้รู้ความจริงว่า เราคนไทยนี่จริง ๆ แล้ว มักคอยแต่จะรับรู้มากกว่าที่จะเรียนรู้ ความรู้ที่ได้จึงแล้วแต่ผู้ให้ เมื่อผู้ให้มอบความรู้ที่ห่างเหินกับธรรมชาติ เราจึงไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัวเราสักเท่าไหร่ ชาวนาโรงเรียนชาวนาสุพรรณบุรีในอดีตก็เป็นเช่นนั้น จนแม้พวกเราเองที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก เมื่อจะเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาก็ทำได้แค่รับความรู้ทุติยภูมิ จึงทำให้ไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าที่ควร