ดูตัวอย่างชื่อเรื่องวิจัยที่เราพบบ่อยๆ

การศึกษาผลการสอนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา ๖ ปีงบประมาณ ๑๔๓๙

ตัวอย่างนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ประเภท Action Research  ตัวแปรทดลองหรือตัวแปรอิสระ คือ  แบบฝึกหัดอ่านจับใจความ  และตัวแปรตามคือ  คะแนนหรือผลการอ่านจับใจความ  หรือ ความเข้าใจในการอ่าน  แต่ตามชื่อข้างบนนี้เป็น ผลการสอนภาษาไทย   ตัวแปรทั้งสองนี้สัมพันธ์กันด้วยคำว่า  โดย

ในแง่ของการนำตัวแปรมาตั้งชื่อเรื่อง  และระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  นับว่าถูกต้อง  แต่ขาดความชัดเจน  ความชัดเจนควรเป็นดังนี้

(๑) ผลของการใช้แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความ  ที่มีต่อ  ความเข้าใจในการอ่าน   หรือ

(๒) บทบาทของ แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความ ที่มีต่อ ความเข้าใจในการอ่าน

หลังจากเราทดสอบนัยสำคัญทางสถิติแล้ว   ถ้าพบว่า  มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05  หรือ   .01   (แล้วแต่เราจะเลือก)  เราก็ลงความเห็นภายในขอบเขตของตัวอย่างและประชากรที่เราเลือกกลุ่มตัวอย่างมา  ประชากรในที่นี้ก็คือ  จำนวนนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๓ จำนวน ...... คน  ดังนั้น  ชื่อเรื่องที่จำเป็นก็คือ

ผลของการใช้แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๓

นอกนั้นให้นำไปกล่าวไว้ในรายละเอียดชองวิธีการวิจัย(Method)

สำหรับคำว่า   การศึกษา  นั้น  เราไม่นิยมใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง (การวิจัยประเภทอื่นก็ไม่จำเป็นที่จะใช้  เพราะว่า  การวิจัยทุกเรื่องนับเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้ว  ที่นิยมใช้กันมากจะพบในการวิจัยเชิงสำรวจ)

ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า  แม้แต่การตั้งชื่อเรื่องก็มีความสำคัญไม่เบา  มีเหตุผลในการตั้ง   มันเป็นเครื่องบ่งชี้อะไรๆ หลายอย่าง  ผู้วิจัยจึงควรระมัดระวัง  และรอบคอบ  ควรเลือกอ่านรายงานวิจัยจากวารสารที่มีมาตรฐาน เพราะเขามีกลุ่มผู้รู้ตรวจสอบก่อนตีพิมพ์