การจัดนิทรรศการงาน University Fair 2006 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มขึ้นวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2549 ณ กรุงเทพมหานคร ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียน นักศึกษาเข้ามาชุมบูธของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมากมาย และสิ่งที่ให้ความสนใจมากที่สุดคืองานวิจัยเกี่ยวกับ แก่นตะวัน ของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นสิ่งมากใหม่และมีประโยชน์มาก