วิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่สอน  และฝึกให้ผู้เรียน  กิน  อยู่  ดู  ฟังเป็น 

ถ้าทำอย่างจริงจังต่อเนื่อง  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง  ๔ด้าน  คือ  กาย(กายภาวนา)  สังคม(ศีลภาวนา)  จิต(จิตภาวนา)  ปัญญา(ปัญญาภาวนา)