เมื่อคราวไปบ้านพี่หนั่น (ด.ต.สนั่น เลื่อนแป้น) เจ้าของศูนย์รวมของใช้บรรพบุรุษ และ HOME STAY บ้านชายคลอง-ปากประ เลขที่ 171 หมู่ที่ 4 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150 (วันที่ 30-31 ก.ค.49) ซึ่งผมจะเขียนบันทึกลงตีพิมพ์ใน Blog ของดีเมืองลุง แต่ยังปิดอยู่ และเกิด Error 500 จึงยังไม่ได้ตีพิมพ์ วันนั้นพี่หนั่นได้มอบบัญชีสารสนเทศ อปท.ในจังหวัดพัทลุง ที่มีอยู่ให้ผม ด้วยเห็นว่าผมเกี่ยวข้องและติดต่อประสานงานกันอยู่ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการสืบค้นในภายภาคหน้า แม้ว่าจะยังไม่ครบ หากเมื่อได้รวบรวมจนครบแล้วจะได้นำมาเติมเต็มอีกครั้ง ดังนี้

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพะยูน  
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่  
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลน้อย  
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโตนด  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า  
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหา  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อ.เขาชัยสน  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด  
องค์การบริหารส่วนตำบลปรางหมู่  
องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสมหวัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำสินธุ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาขัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเดื่อ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชะงาย  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขยาด  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายขาว  

เทศบาลตำบลควนขนุน  
เทศบาลตำบลชะรัด  
เทศบาลตำบลลานข่อย  
เทศบาลตำบลตะโหมด