เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2554

ชัยวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เทศบาลเมือง (ส่งข่าวสอบเปลี่ยนสายงานเทศบาล อบต)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (6)

จิรันธนิน เลาะกลาง
IP: xxx.108.79.25
เขียนเมื่อ 

ขอคุณมากค่ะ

van
IP: xxx.14.117.243
เขียนเมื่อ 

 Thank

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ิำbee
IP: xxx.108.130.153
เขียนเมื่อ 

thank you

toey
IP: xxx.108.228.21
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบนักวิชาการศึกษาค่ะ

1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 11 มิถุนายน 2546 ข. 12 มิถุนายน 2546

ข. 24 พฤษภาคม 2546 ง. 25 พฤษภาคม 2546

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค. เลขาธิการคุรุสภา ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา

3. คำว่า “กระทรวง” ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หมายถึงข้อใด

ก. สำนักนายกรัฐมนตรี ข. ทบวงมหาวิทยาลัย

ค. กระทรวงศึกษาธิการ ง. ถูกทุกข้อ

4. คำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หมายถึงข้อใด

ก. ครู ข. ผู้บริหารสถานศึกษา

ค. ผู้บริหารการศึกษา ง. ถูกทุกข้อ

5. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึงข้อใด

ก. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

ข. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ค. บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข

http://www.thaionline1.com/

gfh
IP: xxx.108.228.21
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบภาค ข ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สพฐ.

1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด

ตอบ กระทวง

2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น

ตอบ อำเภอ

3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด

ตอบ โดยตำแหน่ง โดยการแต่งตั้ง โดยการเลือกตั้ง

4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร

ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.

ตอบ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

6.ประธาน ก.พ. คือใคร

ตอบ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ตอบ คุรุสภา

8.ฐานะของคุรุสภาคือ

ตอบ นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

ตอบ ผู้สนับสนุนการศึกษา

10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ตอบ กคศ.

http://www.thaionline1.com/