การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549

การผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

นับเป็นความโชคดีที่คณะรัฐมนตรี และกวพ.อ. ได้พิจารณาเพิ่มความคล่องตัว โดยผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2549 ตามหนังสือ ที่ กค 0408.3/ ว.302 กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 

1.คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ผ่อนคลายการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

1.1 สำหรับรัฐวิสาหกิจ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ก็ให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น หรือมีปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงผ่อนผันให้หัวหน้ารัฐวิสาหกิจใช้ดุลยพินิจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น หรือปัญหาอุปสรรค ดังกล่าวไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้างตามที่ระเบียบกำหนด

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา

1.2.1 สำหรับรัฐวิสาหกิจ การจัดหาพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ นั้น

1.2.2 สำหรับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐฯ การจัดหาพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุที่จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา โดยการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และการกำหนดสถานที่เสนอราคาจะต้องคัดเลือกและกำหนดจากรายชื่อที่กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

1.3 สำหรับทุกหน่วยงาน ในกรณีที่คัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาตามระเบียบสำนกนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2549 ข้อ9(2)และ(3) แล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ตามระเบียบ ข้อ 10(1) โดยปกติให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานยกเลิก แต่ถ้าคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้คณะกรรมการฯ ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานต่อไป

1.4 การดำเนินการผ่อนคลายการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 ตามข้อ 1.1 - 1.3 รวมทั้งการผ่นคลายการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ให้มีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯพ.ศ.2549 ต่อไป

 "การผ่อนคลายการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ตามหนังสือที่ กค 0408.3/ 12432 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 กระทรวงการคลัง  สาระสำคัญประการหนึ่ง

   1.การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 2-5 ล้านบาท ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 ก็ให้หน่วยงานดำเนินการตามนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น หรือมีปัญหาอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวได้ จึงผ่อนผันให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลยพินิจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพื่มเติม หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น หรือปัญหาอุปสรรค ดังกล่าวไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามที่ระเบียบกำหนด"

    สำหรับรายละเอียด เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 นั้น ขอให้เข้าไปดูได้ที่

www.gprocurement.go.th

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสำคัญ (Tags)#พัสดุ

หมายเลขบันทึก: 42845, เขียน: 05 Aug 2006 @ 16:18 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 13:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะ สำหรับข่าวสาร ได้รับความรู้เยอะค่ะ ขอบคุณมาก หนิง เทคโน