ได้ทำการศึกษาในการจัดทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับช่วงชั้นที่ 4 นำเสนอในรูปแบบ MindMap นะคะ

        โดย  นายนพชัย    รุ่งรดี   48071330
                นางนุชนาถ   ศรีสุธร 48071392
                นายวศิน       ยะวงศ์  48071637
ผังมโนทัศน์ ฐานข้อมูลเบื้องต้น