การบริหารระบบสำนักงานอัตโมติ oa.(e-office) ที่นำมาใช้อำนวยความสะดวก เป็นการลดภาระการใช้กระดาษมากมาย ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการ แต่ก็ยังมีปัญหาทางการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะขาดงบประมาณซึ่งเป็นมาตั้งแต่ผมยังเด็กจนผมเป็นครูก็ยังขาดแคลน ยกเว้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่พัฒนาไปอย่างน่าใจหาย เพราะวัฒนธรรม ประเพณี จิตสาธารณะ(ความมีน้ำใจ)ได้หายไป เพราะการศึกษาขาดบทบาทที่จะมีส่วนร่วม ผมคิดว่าถ้าท้องถิ่นโดยเฉพาะ อบต.ทุกแห่งสามารถจัดตั้งศูนย์ ict ท้องถิ่นก็จะสามารถเอื้อต่อระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทาง ict ได้ระดับมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่ไฟฟ้าสว่าง ประปาไหล ถนนคอนกรีต ลอกคลอง