ม. แม่ฟ้าหลวง

deedeedee

 

      
ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคนหนึ่ง  เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย  ครั้งแรกที่สอบติดที่นี้ก็ไม่ค่อยอยากจะมาเรียนนักเพราะไม่ค่อยรู้จักที่นี้เท่าไหร่นัก

 

                                      

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันศึกษาในกำกับของรัฐบาล  ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541  ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จึงได้มีการจัดสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นและใช้พระราชสมัญญา "แม่ฟ้าหลวง" เป็นชื่อมหาวิทยาลัย

                            

ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ประกอบด้วย 10 สำนักวิชา   ระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร ปริญญาตรี 28 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร 11 สาขา ปริญญาเอก 8 หลักสูตร

  

 

1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เฉพาะอบต.เท่านั้น)
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (รับเฉพาะผู้เรียนชาวต่างชาติเท่านั้น)

2. สำนักวิชาการจัดการ

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (NEW Curriculum!)

3. สำนักวิชานิติศาสตร์

- สาขาวิชานิติศาสตร์

4. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยาประยุกต์)
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีพอลิเมอร์, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

5. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม (NEW Curriculum!)

6. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
- สาขาวิชาสาธารณสุข
- สาขาวิชากายภาพบำบัด

7. สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

- สาขาวิชาการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

8. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

- สาขาวิชาพยาบาล

10. สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

- สาขาวิชาตจวิทยา (เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นและศึกษา ณ. สำนักงานฯมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กรุงเทพมหานคร)

  

              

มิถุนายน 2542 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับ 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

     

3 กุมภาพันธ์ 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 ซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย ยังความปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 

    

6 พฤษภาคม 2547 โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนแม่บทกายภาพระยะที่ 1 ตั้งแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้ จวบจนปี พ.ศ. 2547  ของการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปฏิบัติภารกิจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยตลอดไป

 

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

                  ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย  ส.ว. ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีเลข ๘ และเลข ๙ ประกอบอยู่ด้วย โดยมีความหมายถึง ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 8  และรัชกาลที่ 9  และได้อัญเชิญฉัตร 7 ชั้นมาเป็นเครื่องหมายประกอบพระเกียรติยศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี ดอกลำดวน และใบไม้ประดับอันแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสนองพระราชปณิธานปลูกป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไม่หยุดยั้ง

              ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

  • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกหอมนวล (ลำดวน)
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour

         สีประจำมหาวิทยาลัย

  • แดง  หมายถึง องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • ทอง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ม.แม่ฟ้าหลวง

คำสำคัญ (Tags)#ม.แม่ฟ้าหลวง

หมายเลขบันทึก: 426916, เขียน: 18 Feb 2011 @ 13:05 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คนที่รู้จักคนหนึ่งก็เคยเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ว่าพ่อแม่จะให้ไปเรียน ม.แม่ฟ้าหลวง เกิดอาการไม่อยากไปเรียนเป็นอย่างมากไม่ฟังเหตุผล

วันหนึ่งแม่เขาพาลูกไปตรวจงานที่เชียงรายแล้วแกล้งผ่านมหาวิทยาลัยโดยไม่ให้รู้ตัว แล้วขับรถวนเข้ามาจนลูกเห็นป้าย กลับมาถึงบ้านรีบบอกแม่ว่าเปลี่ยนใจแล้วอยากไปเรียนโดยไม่มีข้อแม้... เพราะมหาวิทยาลัยอะไรกันยังกับรีสอร์ท