เก็บมาฝากจากงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2

นพรัตน์

งานวิจัยจากโปสเตอร์ จากชมงานนเรศวรวิจัยครั้งที่  2  เมื่อวันที่  29กรกฎาคม   2549 

"การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเกรียบว่าว"
Product Development of Thai Rice Crispy (Kaokrieb Wao)
  บทคัดย่อ
ข้าวเกรียบว่าวเป็นขนมขบเคี้ยวพื้นบ้านที่ทำมาจากข้าวเหนียว ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นที่มีขนาดใหญ่ และไม่สะดวกต่อการพกพา ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาข้าวเกรียบว่าวให้กลายเป็นขนมขบเคี้ยวที่มีขนาดเล็กและมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย  โดยได้ศึกษาผลของพันธุ์ข้าว 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว กข 6,    และใช้สูตรส่วนผสมที่แตกต่างกัน 2 สูตร   นำไปทำให้สุกแตกต่างกัน 2 วิธี คือ การทอดและการย่าง  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ สี ความชื้น ความหนาแน่น อัตราการพองตัวและความแข็ง และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค   ซึ่งผลการทดสอบจากผู้บริโภคพบว่า  ข้าวเกรียบว่าวที่ทำจากข้าว กข  6  จะมีความกรอบและความพองตัวสูงกว่าข้าวเกรียบว่าวที่ทำจากข้าวหอมมะลิ  ส่วนสีและกลิ่นไม่แตกต่างกัน 
วัตถุประสงค์   
       1. ศึกษาผลของพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพของข้าวเกรียบว่าว
         2. ศึกษาชิ้นของข้าวเกรียบว่าวที่เหมาะสม
         3. ศึกษาสูตรส่วนผสมของข้าวเกรียบว่าวที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         1. ได้ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรูปลักษณ์ใหม่
         2. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเกรียบว่าวซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของไทย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพรัตน์ นาคจรุง

คำสำคัญ (Tags)#เก็บมาฝาก

หมายเลขบันทึก: 42540, เขียน: 04 Aug 2006 @ 15:19 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 21:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)