PR จ๊ะจ๋า : ตรวจประเมินนิติศาสตร์

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
-

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนำโดย ผศ.รัตนา รักการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แห่งเนติบัณฑิตยสภา  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549

Welcome แสดงผล
ดาวน์โหลด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (0)