คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนำโดย ผศ.รัตนา รักการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แห่งเนติบัณฑิตยสภา  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549

Welcome แสดงผล
ดาวน์โหลด