ขอส่งข่าวแจ้งให้สมาชิกทราบว่า ขณะนี้สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเป็นสถาบันสมทบกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐

โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษของสมาคม จึงสามารถขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ได้

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙