บันทึกนี้เป็นบันทึกเริ่มต้นของผมในการทำวิจัยโดยใช้การจัดการความรู้เป็นฐาน(Knowledge based management) เดิมทีผมมีหัวข้อที่สนใจอยู่หลายอย่าง เช่น การศึกษาอนาคต  การวิเคราะห์อภิมาน(Meta-Analysis) และการวิเคราะห์หาสาเหตุ(FTA)และแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ แต่เมื่อผมได้มารู้จักกับการจัดการความรู้ ทำให้ผมรู้สึกว่าการจัดการความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์อย่างมาก  จะช่วยทำให้เกิดองค์ความรู้  มีผู้เชี่ยวชาญ  มีเครือข่ายที่จะช่วยกันปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  พัฒนา เสริมสร้าง ฯลฯ อย่างยั่งยืน 

    ผมกำลังหากระบวนการวิจัยที่จะนำเอาการจัดการความรู้(KM) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ผมอาจจะไม่เก่งด้าน IT มาก  แต่ผมมีแรงใจที่แข็งแกร่ง  ผมหวังว่ากระบวนการที่ผมจะใช้จะได้ผลดี

    ผมจะนำเสนอกระบวนการวิจัยที่นำเอาการจัดการความรู้มาใช้ในบทความต่อๆไป ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ