งาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2

สุเนตร
Poster Presentation

เรื่อง  การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนมาตรฐาน
การจัดการฟาร์มโคนม
โดย  นายอานันท์  เทพทอง  และ  ดร.จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ     การศึกษาประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์   เพื่อการสนับสนุนมาตรฐาน การจัดการฟาร์มโคนม  ควบคุมติดตามประเมินผลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
โคนม  และ
การควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรและศูนย์รวมนมดิน  จึงนับว่าเป็นระบบที่เอื้อ ประโยชน์ต่อเกษตรกร  และเจ้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กรมปศุสัตว์กำหนด   ระบบสารสนเทศจึงช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มและ ช่วยติดตามประเมินสถานภาพของฟาร์มอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
บทนำ
    ปัจจุบันการเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทยมีลักษณะที่มีความหลากหลายในด้านขนาด และรูปแบบของการเลี้ยงตั้งแต่เกษตรกรรายย่อยไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่และยังมีการกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่   การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อช่วยวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มและช่วยในการติดตามประเมินสถานภาพของฟาร์มอย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ    เพื่อศึกษาสถานภาพและการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งฟาร์มโคนม  สร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนจัดการฟาร์มโคนมให้มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนมและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการควบคุมติดตามประเมินผลการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมและการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรและศูนย์รวมนมดิบ  
สรุปผลการศึกษา      จากการศึกษานี้ทำให้ทราบถึงสถานภาพและการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งฟาร์มโคนมและสามารถสร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนจัดการฟาร์ม
โคนมให้มีประสิทธิภาพและเข้าสู่
ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการควบคุมติดตามประเมินผลการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมและการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรและศูนย์รวมนมดิบ  เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการควบคุมโรค  วางจุดที่ตั้งด่านตรวจและกักกันสัตว์ให้ครอบคุมเส้นทางการเคลื่อนย้ายสัตว์  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุเนตร เสาร์เงิน

คำสำคัญ (Tags)#สุเนตร#48071811

หมายเลขบันทึก: 42518, เขียน: 04 Aug 2006 @ 13:37 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)