ในการประชุมที่มาเลเซียครั้งนี้ดิฉันแอบภูมิใจลึกๆ เพราะวิทยากรที่ประเทศไทยไปหลายคน     คุณหมอวิวัฒน์ พูดเรื่องcondomและมีเทคนิคในการสอนดีมาก    ผู้ฟังจะเพลินกับอารมณ์ขันของอาจารย์     หมออนุพงศ์ดิฉันไม่ได้ฟังแต่มั่นใจว่าคนจะชอบเพราะได้รับเชิญจากWHOบ่อยๆ     คุณหมอศรีศุภลักษ์จากโรงพยาบาลเด็กไปพูดเรื่องDermatologiccal   indicators  in sex  abuse    และอาจารย์เกียรติจากจุฬาไปสอนเรื่องART ในHIVและทำ workshopเกี่ยวกับการรักษาคนไข้เอดส์     ในวันสุดท้ายแพทย์จากมาเลย์มาสอนเรื่อง HIV  /TB    ข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจากประเทศไทย     ที่สำคัญมีการอ้างอิงreference ของคุณหมอวีรวัฒน์เกี่ยวกับการใช้ยาRifam 600,800 ประกอบการสอนด้วย