การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร สำหรับนักเรียน/นักศึกษาภายในประเทศ ตามมาตรา ๒๙(๓)

         ๑. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ของนักเรียน/นักศึกษาภายในประเทศ ตามมาตรา ๒๙(๓) แบ่งเป็น ๒ กรณี

               ๑.๑ สถานศึกษาของรัฐ ให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา สถาบัน โรงพยาบาล หรือวิทยาลัยของรัฐ กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากรมหรือองค์กรแล้วแต่กรณี ส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากองประจำการ

               ๑.๒ สถานศึกษาเอกชน ให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา สถาบัน และวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ซึ่งจัดตั้่งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันต่อทบวงมหาวิทยาลัย และให้ทบวงมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องตรวจเลือกทหาร

          ๒.การปฏฺิัิบัติ ให้กระทำโดยทหารกองเกิน( ผู้ที่จะขอผ่อนผัน )จะต้องยื่นหลักฐานต่อทางสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่ ตามที่ทางสถาบันกำหนดระยะเวลา เพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือก ฯ โดยนำหลักฐานดังนี้

               ๒.๑ ใบสำคัญทหารกองเกิน ( สด.๙ )

               ๒.๒ หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (  สด. ๓๕ )

               ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน

          ๓. การผ่อนผันได้กำหนดให้ผ่อนผันได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาดังนี้

               ๓.๑ ผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตร หรือปริญญาตรี หรือมีวิทยฐานะซึ่งทางราชการรับรองเทียบได้ไม่สูงกว่าชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้วแต่กรณี ให้ผ่อนผันได้จนถึงอายุ ยี่สิบหกปีบริบูรณ์

               ๓.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการหรือ มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย  ให้ได้รับการผ่อนผันจนสำเร็จระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ไม่เกิน อายุยี่สิบสองปีบริบูรณ์

 จ่าสิบเอก ชัยพร  จันทร์รัศมี 0 ๑๘๙๔ ๗๑๐๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (0)