การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร

อนุญาตให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร 

         คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามแล้ว  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และให้ดำเนินการต่อไปได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  มีสาระสำคัญดังนี้ 

         1. อนุญาตให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  และได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวในปี พ.ศ. 2547  และผู้ติดตามที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติ  หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา  ของคนต่างด้าว   ดังกล่าว  เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  เพื่อรอการส่งกลับจนถึงวันที่   30 สิงหาคม  2548

        2. ให้คนต่างด้าวและผู้ติดตามตามข้อ 1 ไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม  2548 

        3. ยกเว้นมิให้นำมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวตามข้อ 1 ทั้งนี้  ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน  2549 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน labour chumphonความเห็น (0)