การประเมินคุณภาพสถานศึกษา

วะลาพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ๑๒-๑๔ ม.ค. ๒๕๕๔

กศน.อำเภออุทัย รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔

          ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวดที่ ๖ มาตรา  ๔๘  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา  ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีระบบ มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน  และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
       ผู้เขียนรับผิดชอบ มาตรฐานที่  ๔
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภออุทัยความเห็น (1)

มาเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานครับ