งานวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่มักจะมีจุดเริ่มจากปัญหา  เช่น ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน   ปัญหาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ  ซึ่งงานวิจัยที่ทำก็จะแก้ปัญหาได้เฉพาะจุด  หรือแก้ปัญหาได้เพียงเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ  ไม่สามารถนำไปใช้กับเรื่องอื่นได้  หรือใช้ได้ก็มีประสิทธิภาพไม่ดีพอ  บางครั้งอาจทำให้รู้สึกว่างานวิจัยที่คนอื่นทำมานั้นไม่ดีโดยไม่ได้คำนึงถึงบริบทที่เป็นอยู่ 

     ในมุมมองของผม  ผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มต้นงานวิจัยจากความสำเร็จบ้าง  เราจะเสาะแสวงหา(วิจัย)ว่าเขาทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ  เช่น  นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถสอบข้อสอบ O-net A-net ได้คะแนนเป็นที่ 1 ของภาคเหนือได้อย่างไร  เขามีจุดแข็งตรงไหน  เขาทำอย่างไร  เขาจะร่วมแชร์ความรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ไหม

      การวิจัยที่มองความสำเร็จเป็นจุดเริ่มต้น  จะต้องมีมิตรที่ดีและเป็นมิตรที่ดีกับคนอื่น  ต้องหาว่ามีใครบ้างที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราสนใจแล้วมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน   แล้วสร้างเครือข่ายให้ขยายไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวเรา(ผู้วิจัย)เพียงผู้เดียวแต่เป็นการประสบความสำเร็จกับทุกคน(Win-Win)