วงเรียนรู้คุณอำนวยตำบล

  Contact

  จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณอำนวยตำบล  

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  จัดกิจกรรมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณอำนวยตำบลเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2549   ณ  ห้องประชุมท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปากพนัง  บรรยากาศเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดเวทีในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านจำนวน  40  หมู่บ้าน  คุณอำนวยตำบลจำนวน  51  คน  โดยให้แต่ละตำบลสรุปการจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้และปัญหาอุปสรรคในการทำกิจกรรม และสรุปภาพรวมในการจัดกิจกรรมและการให้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม  คุณอำนวยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

วงเรียนรู้คุณอำนวย

วงเรียนรู้ วงเรียนรู้

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กิจกรรม กศน. ศบอ.ปากพนัง

Post ID: 42351, Created: , Updated, 2013-09-06 17:29:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #วงเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (1)

คุณสมบัติผู้นำ

" ปัญญา  สัจจะ  เมตตา   กล้าหาญ   เข้มงวด   "