ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  จัดกิจกรรมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณอำนวยตำบลเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2549   ณ  ห้องประชุมท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปากพนัง  บรรยากาศเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดเวทีในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านจำนวน  40  หมู่บ้าน  คุณอำนวยตำบลจำนวน  51  คน  โดยให้แต่ละตำบลสรุปการจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้และปัญหาอุปสรรคในการทำกิจกรรม และสรุปภาพรวมในการจัดกิจกรรมและการให้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม  คุณอำนวยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

วงเรียนรู้คุณอำนวย

วงเรียนรู้ วงเรียนรู้