ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง Cleft associated with cranio-facial syndromes โดย ทพ.เกรียงศักดิ์ เตคุนาทร และอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น  ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2549 เริ่มเวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนาคลินิกทันตกรรมจัดฟัน ชั้น 1  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอำนวย เลิศล้ำ โทร 0-4320-2405 ต่อ 11106  11296  ในวันและเวลาราชการ