ผมเขียนบันทึกนี้จากการฟังคำอภิปรายของ อ.ชัยวัฒน์   ถิระพันธุ์     ซึ่งกล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องทำงานอย่างมีพลัง     โดยที่แหล่งพลังมี 4  ได้แก่  พลังปัญญา  พลังความเพียร  พลังความซื่อสัตย์สุจริต  และพลังแห่งการรับใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง

           ●ความรู้ผ่านคน
           practice, practice, and practice
           ฟังอย่างลึก จะได้ยินพระเจ้า
           ความรู้อย่างลึกหายไปไหนเมื่อเรามีพิธีรีตอง  เมื่อเราเอาข้อสรุปจากกลุ่มย่อยมาเสนอในกลุ่มใหญ่
           การครุ่นคิด และถามคำถามใหญ่ๆ
           ก้าวเล็กๆ ของการกระทำ   คือ ก้าวสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลง

วิจารณ์   พานิช
15 ก.ค. 49