การทำ KM ทำให้โลกทัศน์เกี่ยวกับอำนาจของเรากว้างขึ้น
          - ความรู้คืออำนาจ
          - การแบ่งปัน การมีจิตใจแบ่งปัน ทำให้มีอำนาจ
          - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืออำนาจ
          - เครือข่ายคืออำนาจ
          - การไม่แสดงอำนาจสั่งการ  แต่แสดงอำนาจเกื้อกูล ส่งเสริม ชื่นชม  สร้างอำนาจที่ถาวรกว่า  ลึกกว่า
          - อำนาจแนวดิ่ง  กับอำนาจแนวราบ
          - อำนาจที่ส่งผลกระทบที่ระนาบเดียว   กับอำนาจที่ส่งผลกระทบหลายระนาบ หลายมิติ มีการส่งผลกระทบต่อเนื่อง
          - อำนาจแข็งกระด้าง  กับ อำนาจอ่อนโยน
          - อำนาจจิต  ของจิตที่มีความเป็นมนุษย์
          - อำนาจของความดี   อำนาจของความเชื่อในสิ่งดีงาม
          - อำนาจของเครือข่ายสังคม (Social Network)
          - อำนาจของการจัดการให้พลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีโอกาสออกมาทำหน้าที่
          - อำนาจของการจัดการให้พลังของขั้วตรงกันข้ามร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่สูงส่ง
          - อำนาจของคนเล็กคนน้อย
          - อำนาจของความรู้ปฏิบัติ
          - โปรดช่วยกันเติมด้วยครับ

วิจารณ์ พานิช
๑ สค. ๔๙