การฝึกหัดคิดเลขคณิตฯ ทำให้สมองไม่หยุดนิ่ง ฝึกให้เป็นคนคิดเร็ว และรอบคอบ