บ้านเขียว ล้อมรอบไปด้วยสิ่งที่มีชีวิต

บ้าน หมายถึง แหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้คนภายในบ้าน