การศึกษางานวิจัย CAI ต่างประเทศ

นุชนาถ
การศึกษางานวิจัย CAI ต่างประเทศ
          การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในชั้นชีววิทยา
          เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการหาข้อเท็จจริงจากสถานการณ์การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื่องจากพบปัญหาจากการจัดการเรียนการสอน คือ ผู้เรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง อายุมาก เปลี่ยนที่อยู่ หลายเชื้อชาติ หลายภาษา ความสามารถหลากหลาย ลักษณะทางกายภาพและความคิดที่แตกต่างหลากหลาย นักศึกษามีลักษณะพิเศษไม่สามารถเรียนได้ตามปกติ ทำให้มีปัญหาทางด้านการสอน ต้องมีห้องเรียนพิเศษ หรือสอนพิศษ ความต้องการของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนร้เหมือน ๆ กัน
          การศึกษารายกรณีนี้ให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นองค์ประกอบ เวลาสอนในสาขาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยขนาดเล็กในชนบท  โดยมุ่งที่จะส่งเสริมเพิ่มเติมข้อมูล ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะที่จะพัฒนาและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเฉพาะผู้ศึกษาค้นคว้าต้องการค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติ  โดยเฉพาะการช่วยนักศึกษาที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อม วิการศึกษารายกรณีนี้ถูกเลือกใช้เพื่อตรวจสอบสถานการณ์เฉพาะภายในสถาบันเดียว เทคนิควิธีที่ใช้ในสถานการณ์จริง คือ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์จากเอกสาร ประสบการณ์ชีวิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
          ผลการวิจัยปรากฎว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นตัวกระตุ้นเริ่มแรก และแรงจูงใจในการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องมือ ความสำคัญของผู้สอนในการเป็นผู้นำ และความต้องการอย่างชัดเจนของนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของอาจารย์ในการตั้งความหวังที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กำลังเริ่มเป็นอุปกรณ์การเรียนที่สำคัญและมีคุณค่า
          การศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการกำจัดความเสี่ยงทางเคมี ซึ่งทำกันอยู่เป็นประจำด้วยวิธีการสอนแบบเดิม ๆ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำให้ประหยัดงบประมาณจากการปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี ซึ่งเห็นได้ชัดจากการหันมาลงทุนกับคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เหมือนที่เราทำ
          An Investigative Study into Effectiveness of Using Computer-aided instruction (CAI) as a Laboratory Component of College-Level Biology A Case Study.
          by Joan Beverty Barrett, A THESIS submitted go Oregon State University, Completed December 11,1997 Commencement June 1998.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุชนาถ ศรีสุธร

คำสำคัญ (Tags)#นุชนาถ#ศรีสุธร

หมายเลขบันทึก: 42312, เขียน: 03 Aug 2006 @ 14:22 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 23:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)