ประโยชน์ของการจัดทำ webblog 

1.  เป็นการเผยแพร่เนื้อหา  บทความ ที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น

2.  เป็นการบันทึก เนื้อหาต่าง ๆ ของผู้เขียน ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

3.  เปรียบเสมือนสมุดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อยากบันทึกเก็บไว้