ชื่อ  วิมล  เรียนสุด

อายุ  30  ปี

ที่อยู่  18  หมู่  6  ต.ลานข่อย  อ.ป่าพะยอม จ.พัลุง 

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช