โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง ท่อน 2

โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง

ท่อน 2

-ม-ม

---ช

-ล-ช

-ม-ร

ชรมฟ

ชฟมร

ชมรด

มรดล

ดลลล

ดลลล

ดรดล

ดลชม

ชรมร

ลทรม

ลชมช

รมชล

----

---ล

-ลลล

-ล-ล

ดลชม

ลชมร

ชมรด

มรดล

ลูกล้อเต็มบรรทัด

//--รด

--รด

--รด

ชลทด

--รด

ชลทด

--รด

ทลชล

ลูกล้อ

--ทล

--ทล

--รด

ทลชล

--รด

ทลชล

ทลชล

ทดรม//

ลูกล้อ

//--รด

--รด

--รด

ชลทด

--รด

ชลทด

ทดรด

ทลชล

--ทล

--ทล

--รด

ทลชล

--รด

ทลชล

ทลชล

ทดรม//

//--ชม

--รม

--ชล

ชมรด

--ชล

ทดทด

ทดรด

ทลชล

--ทล

--ทล

--รด

ทลชล

--รด

ทลชล

ทลชล

ทดรม//

//--ชม

--รม

--ชล

ชมรด

--ชล

ทดทด

ทดรด

ทลชล//

--ชล

ทดทด

--รด

ทลชล

--ชล

ทดทด

--รด

ทลชล

--รด

ทลชล

--ชด

ทลชล

--รด

ทลชล

--ชด

ทลชล

รดทล

ชดทล

รดทล

ชดทล

--ทล

ทลทล

ทลทล

-ท-ล

--ลล

ดลชม

--ชช

ลชมร

--มม

ชมรด

--รร

มรดล

--ชช

--มม

--รร

--ดด

---ล

-มรด

-ล-ด

----

รดมร

มดรล

ดลรด

รลดช

รมฟช

ลชฟม

รดรม

ฟช-ช

----

---ด

--ชด

รมฟช

----

---ช

-ชชช

-ช-ช

ลูกเหลื่อม เครื่องนำ

-ล-ช

---ล

-ช-ฟ

-ม--

-ฟ-ม

---ร

-ม-ล

-ช--

-ร-ด

--ร

-ด-ท

-ล--

-ท-ล

---ช

-ล-ท

-ด--

ลูกเหลื่อม เครื่องตาม

---ล

-ช--

-ล-ช

-ฟ-ม

---ฟ

-ม--

-ร-ม

-ล-ช

---ร

-ด--

-ร-ด

-ท-ล

---ท

-ล--

-ช-ล

-ท-ด

ลูกล้อ

ชชชล

ชลทด

ลูกล้อ

ชชชด

ชดรม

ลูกล้อ

ชชชด

ชดรม

ลูกล้อ

รดรม

รมฟช

ลูกล้อ

ชลทด

ลูกล้อ

ทดรม

ลูกล้อ

มดรม

ลูกล้อ

รมฟช

ลูกล้อ

รมฟช

ลูกล้อ

ลดลช

ลูกล้อ

รมฟช

ลูกล้อ

ลดลช

ลูกล้อ

ลดลช

ลดลช

ลดลช

ลดลช

--ลช

ลชลช

ลชลช

-ล-ช

----

-ม-ช

-ล-ช

-ม-ร

ชรมฟ

ชฟมร

ชมรด

มรดล

ลดลล

ลดลล

ดรดล

ดลชม

ชรมร

ลทรม

ลชมช

รมชล

เครื่องนำ

มมรม

รม--

รรดร

ดร--

ดดลด

ลด--

ลลชล

ชล--

เครื่องตาม

--มม

รมรม

--รร

ดรดร

--ดด

ลดลด

--ลล

ชลชล

--ชม

--รม

--ชร

--ดร

--มด

--ลด

--รล

--ชล

--ชด

--ชล

--ชด

--ชล

--ชด

--ชล

--ชล

ทดรม

--รช

--รม

--รช

--รม

--รช

--รม

--ดร

มรดล

--ชด

--ชล

--ชล

ทดรม

--รช

--รม

--ดร

มรดล

ดดดช

ดดดล

ดดดช

ดดดล

ดชดล

ดชดล

ดชดล

ดชดล

--ลล

ชลชล

--ชช

มชมช

--มม

รมรม

--รร

ดรดร

--ดล

--ชม

--ลช

--มร

--ชล

--ดร

ชมรด

 

รดมร

มดรล

ดลรด

รลดช

รมฟช

ลชฟม

รดรม

ฟช-ช

----

---ด

--ชด

รมฟช

----

---ช

-ชชช

-ช-ช

--ชด

--ชด

--ชด

รมฟช

--ชด

รมฟช

ลชลด

รมฟช

--ชด

รมฟช

ลชลด

รมฟช

--ชด

รมฟช

ลชลด

รมฟช

ลลลช

ลลลช

ลลลช

ลลลช

--ลช

ลชลช

ลชลช

-ล-ช

-ลชม

-ร-ช

---ม

---ร

---ด

---ท

---ล

---ช

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับดนตรีไทย

คำสำคัญ (Tags)#ดนตรีไทย#โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง

หมายเลขบันทึก: 422931, เขียน: 28 Jan 2011 @ 11:04 (), แก้ไข: 30 Jul 2013 @ 11:43 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)