ตอนนี้ที่ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป.รบ.๒ ได้มีการเตรียมรับการประเมินการอ่านและการเขียน และการคิดทางคณิตศาสตร์ จาก สพป.รบ.๒ และเตรียมรับการประเมิน NT ด้วย สำหรับครั้งนี้ ครูเล็กเป็นครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และมีแบบฝึกอ่านตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ใครอยากได้นำไปฝึกนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งตอนนี้ครูเล็กใช้ฝึกอ่าน อ่านตั้งแต่เช้า ๐๗.๓๐ น.จนถึง ๐๘.๑๐ โดยอ่านออกเสียงพร้อมกัน ตอนพักกลางวัน นักเรียนจะทานข้าวและขึ้นมาอ่านพร้อมกันอีกครั้ง และในคาบที่ ๗ ที่เราจัดตารางสอนเพิ่มเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง โดยนักเรียนจะอ่านกับคุณครูเป็นรายบุคคล ในขณะที่นักเรียนมาอ่านกับคุณครูเป็นรายบุคคลนั้น นักเรียนจะจับคู่กันช่วยกันฝึกอ่านเพื่อนที่อ่านไม่คล่อง ส่งเสริมคุณธรรม"เพื่อนช่วยเพื่อน" ที่ทำได้ทั้งหมดเพราะครูเล็กเป็นครูพื้นที่  จึงมีเวลาเต็มที่ และคุณครูท่านใดสนใจแบบฝึกอ่าน  ส่ง E -mail มาที่ [email protected] [email protected]มีหลายหน้าค่ะ  

(เรียน คุณครูทุกท่านที่สนใจแบบฝึก mail นี้ครูเล็กได้เปลี่ยนใหม่หลังจากที่ mail เก่าได้มีผู้ไม่หวังดีพยายามเข้ามาใช้  จนครูเล็กเองเปิดใช้ไม่ได้  mail ที่ท่านเห็นนี้ครูเล็กได้เปลียนใหม่แล้วค่ะ ส่งมาที่  [email protected] ได้เลยค่ะ)