PR จ๊ะจ๋า: Lively University

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือกล่องดวงใจของแผ่นดิน และไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญ ราชภัฏพร้อมปั้นแต่งให้แกร่งกล้า เป็นคนของพระราชาเป็นข้าของแผ่นดิน”
Lively  University  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     ในอดีตค่านิยมทางการศึกษาของสังคมไทยส่วนหนึ่งคือการได้เข้าเรียนและจบในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ  ปัจจุบันค่านิยมเหล่านี้ได้ลดน้อยลงเนื่องจากได้มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่สามารถพิสูจน์ตนเองได้ว่ามีความสามารถในด้านวิชาการไม่แพ้กัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้   สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี  สร้างสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของวิชาชีพครู  ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน  และองค์กรอื่นๆ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

     ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้กล่าวถึงการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ  คุณลักษณะ  ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย โดยทั่วกันว่า  “จากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา  32  ปีแล้วที่ผู้บริหารและคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ  มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรีของประเทศ  และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งจากการสำรวจติดตามการมีงานทำของบัณฑิตพบว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีอัตราการมีงานทำสูงกว่า  80 %  พร้อมกับคำรับรองจากผู้ใช้บัณฑิตว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนั้นมีความขยัน  ซื่อสัตย์  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและสู้งาน  อีกทั้งความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอยู่ในขั้น พร้อมใช้งานได้เลย  ย่อมเป็นเครื่องรับรองในคุณภาพของกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี” กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนั้น  มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลากหลายให้นักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและรับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  เรียนรู้ด้านทฤษฎี ไปพร้อมกับการได้ลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาสภาพจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนในท้องถิ่น  สร้างภาวะการเป็นผู้นำ  ให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสารถทางด้านภาษานั้น  มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกคนก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยการจ้างอาจารย์ ชาวต่างชาติมาทำการสอนนักศึกษา 

        อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในการแลกเปลี่ยนบุคลากร  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งที่จบการศึกษาและที่กำลังศึกษาอยู่   โครงการความร่วมมือนี้ยังมีข้อสัญญาที่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกันตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย    นักศึกษาที่เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาด้วยกันทุกคน  เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ให้กับนักศึกษา  มีทั้งทุนประเภทจ่ายขาดโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  จำนวนกว่า 30 ประเภททุน  ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้กว่า  500  คน  และทุนที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษาในหน่วยงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้เงินเป็นค่าตอบแทนในการช่วยปฏิบัติงานแล้ว ยังได้ประสบการในการทำงานอีกด้วย  หรือจะเป็นทุนกู้ยืมฉุกเฉิน    ทุนสำหรับนักศึกษาอัจฉริยะ  ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  กองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  ทุนจากการจ้างงาน  เช่น  เป็นผู้ช่วยอาจารย์  ผู้ช่วยนักวิจัย  ผู้ช่วยวิทยากร  เป็นต้น  และทุนสนับสนุนการเรียนในวิชาชีพครู  ที่รัฐบาลจัดสรรทุนให้  80,000  บาท  ต่อคน  ต่อปี  และทุนประเภทนี้รับประกันในการมีงานทำหลังจากจบการศึกษา  มหาวิทยาลัยพัฒนาคนเก่ง  เร่งสร้างคนดี  ด้วยการอบรมพัฒนาเสริมความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ  ยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น   สิ่งเหล่านี้คือภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วยความมุ่งมั่นที่ว่า  จะสร้างคนสู่ระบบงานด้วยกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  พัฒนาคนเก่ง  เร่งสร้างคนดีด้วยวิถี  Lively  University  ซึ่งหมายถึง L =  Love  your  studies     ทุกคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ I  =  Interesting  activities   ควบคู่กับการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง V  =  Value  your  time      เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้ เวลาอย่างมีประสิทธิผล E  =  Everyone  participates  enthusiastically กระตือรือร้นพร้อมเป็นเจ้าขององค์การ L  =  Live  life  to  the  full    สร้างสรรค์งานตามบทบาทอย่างเต็มที่ Y  =  Youthful  spirit       ด้วยวิถีที่เบิกบานปฏิบัติงานด้วยพลังหนุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  คือกล่องดวงใจของแผ่นดิน  และไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญ  ราชภัฏพร้อมปั้นแต่งให้แกร่งกล้า   เป็นคนของพระราชา  เป็นข้าของแผ่นดิน  นั่นคือสิ่งที่น้อมรับและความมุ่งมั่นที่ถ่ายทอดผ่านออกมาจาก ผศ.  รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

………………………………………….

 
Dsc00067 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Copy+of+dsc07587 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dsc000672 แสดงผล
ดาวน์
Copy+of+dsc07574 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dsc01086 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf00010 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dsc00811 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0003111 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0014 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf00032222+%281%29 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dsc00382 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Gard แสดงผล
ดาวน์โหลด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ PR แสนสวยทุกท่าน

     ยินดีต้อนรับบล็อกเกอร์(blogger) น้องใหม่สู่ Gotoknow.org

  •  ภาพสวยมากเลยค่ะ ให้ 5 ดาวทุกภาพ
  • ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับบันทึกที่น่าอ่านอย่างยิ่ง
  • กำแพงเพชรของเรานี่..สวยจริงๆนะคะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำติชมนะค่ะ