โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบบูรณาการ

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนจัดโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ของนักเรียนในสถานศึกษา มีรูปแบบชัดเจน ขึ้นนอกจากการพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนที่จัดตามปกติและจัดร่วมกับชุมชน ในปีการศึกษา 2545 โดยจัดในรูปโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนร่วมคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกายจัดสอบธรรมศึกษา โดยโรงเรียนเป็นศูนย์สอบทั้งอำเภอและนักเรียนทุกคนร่วมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2546 โดยเริ่มที่ธรรมศึกษาชั้นตรี และร่วมกับจังหวัดสกนคร จัดอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่วัดถ้ำพวง ต.ปทุมวาปี

อ.ส่องดาว จ. สกลนคร โครงการที่มีอยู่เดิมคือโครงการด้วยรักและผูกพัน ส.ด.ว. ซึ่งเป็นส่งเสริมคุณธรรม

การอยู่ร่วมกันและปลูกจิตสำนึกรักถิ่น รักสถานบัน และปรับปรุงพัฒนาโครงการเป็นลำดับ ณ ปัจจุบัน

โครงการที่พัฒนาและมีความสมบูรณ์ในระดับที่สามารถนำเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการกิจกรรมต่างๆในองค์กรได้ คือโครงการด้วยรักและผูกพัน ส.ด.ว.

เทคนิควิธีปฏิบัติ

1. กระบวนการทำงานในระดับองค์กร ใช้

กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเน้นการบรรลุ

เป้าหมายคน งานและองค์กร

2. กระบวนการถ่ายทอดสู่นักเรียน โดยใช้หลัก

2.1 ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)

2.2 การจัดการเรียนรู้พัฒนาจริยธรรม ( กรณีปัญหาหรือความขัดแย้ง อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น เชื่อมโยงความรู้สู่คุณธรรมจริยธรรม

เอกสารอ้างอิง

ที่มา :รวบรวมจาก   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว

20 วิธีจัดการเรียนรู้ , พิมพ์ครั้งที่ 2 ,สุวิทย์ มูลคำ และ อรทัย มูลคำ ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์ , 2545

แนวปฏิบัติการจัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทเรียนที่ได้

1. ด้านผลลัพธ์

1.1 การนำเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลายช่วยให้เกิดความพึงพอใจและเกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้น

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกช่วยพัฒนาทักษะการนำเสนอและเกิดความมั่นใจ

2. ด้านกระบวนการ

2.1 การให้ความสำคัญกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่วัด บ้าน โรงเรียนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและงานบรรลุเป้าหมายเพิ่มขึ้น

2.2 การวางแผนที่ดี /กำกับ/ ติดตาม/ประชุมเป็นนิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น

ความสำคัญ

เป็นการพัฒนาความรู้ ด้านการบริหารทั่วไป การพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมนักเรียน

ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วันที่นำส่งข้อมูล

นางทนงคิด ธุลารัตน์และคณะ

หน่วยงาน

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ. สกลนคร

โทรศัพท์

0-4278-6023 0-6222-8424

E - mail [email protected] ดูรายละเอียดที่ http://school.obec.go.th/songdao

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่องดาววิทยาคม

คำสำคัญ (Tags)#เผยแพร่ข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 42037, เขียน: 01 Aug 2006 @ 22:27 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Tadsanee
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ

     คณะวิจัยดีใจค่ะที่เห็นโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้น ฝากความระลึกถึงทีมแกนนำการจัดการความรู้นะคะ ประมาณเดือนหน้าเราจะมาเยี่ยมถึงโรงเรียนค่ะ เพื่อชื่นชมความก้าวหน้า